Офіційний сайт Оріхівської міської ради |

Перейти до скриньки довіри

Розділи

Правова допомога

Безоплатна правова допомога

ПОЛОЖЕННЯ про постійні комісії Оріхівської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Оріхівської міської ради

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Це Положення розроблено відповідно до п. 15 ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів України.

1.2 Постійні комісії (далі – комісія) є органом, що обирається з числа депутатів міської ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, а також виконання доручень міського голови та виконавчого комітету , поданих нею рекомендацій, виходячи з її повноважень.
Комісія обирається міською радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. При необхідності кількість комісій, їх назви та склад може змінюватися за рішенням ради.

1.3 Всі інші питання структури комісії вирішуються самою комісією згідно із зазначеним вище Законом, Регламентом міської ради та цим Положенням.

1.4 До складу комісії не можуть бути обрані міський голова,секретар ради та його заступники.

1.5 Комісія підзвітна міській раді та відповідальна перед нею.

 

II. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ

2.1 Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

2.2 Голова комісії:
– скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії (як усні, так і письмові), представляє комісію у відносинах з іншими /комісіями/ органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії;
– підписує висновки і рекомендації, протоколи засідань комісії, вимагає усунення порушень закону від осіб, які їх допустили, з питань, які входять до компетенції комісії, або звертається до вищестоящого органу чи посадової особи, які правомочні усунути порушення;
– за дорученням міського голови голова постійної комісії представляє міську раду у відносинах з державними органами, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій, громадянами тощо.

2.3 У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови або секретар комісії. Заступник голови комісії та секретар обираються комісією із числа членів комісії. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії.

2.4.Заступник голови постійної комісії допомагає голові в організації роботи комісії, а у разі відсутності голови виконує його функції.

2.5.Секретар постійної комісії:
- повідомляє членів комісії про час і місце проведення засідань та інших заходів комісії;
- веде діловодство комісії і протоколи її засідань, облік виконання членами комісій її доручень;
- стежить за своєчасним наданням виконавцям рекомендацій комісії, надходженням від них відповідей, виконує інші доручення комісії.

2.6 За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписує голова і секретар комісії.

2.7 Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.

2.8 За рішенням комісії для вивчення питань, розробки проектів рішень міської ради можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, спеціалістів.

2.9 Питання, які належать до відання кількох комісій міської ради, можуть, за ініціативою комісії, а також за дорученням міської ради, міського голови, заступників, розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях підписують голови відповідних комісій.

 

ІІІ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ

3.1. Комісія здійснює попередній, поточний і подальший контроль на засадах законності, обгрунтованості, гласності, об’єктивності в межах повноважень, визначених цим Положенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України.

 

IV. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЗАКОННОСТІ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ЕТИКИ,РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЗГУРТОВАННОСТІ


4.1 Комісія за дорученням ради або за письмовим зверненням депутата розглядає питання, пов’язані з депутатською діяльністю та дотриманням норм депутатської етики, адміністративно-територіального устрою, готує висновки з цих питань, виступи на сесіях міської ради.

4.2 Комісія за дорученням міської ради, голови, заступників голови міської ради або за власною ініціативою:
– готує висновки з питань дострокового припинення повноважень депутата ради;
– дає офіційне тлумачення правил депутатської етики;
– систематично проводить узагальнення, а також подає рекомендації раді з питань дотримання депутатської етики;
– проводить розслідування порушень депутатами правил етики, а також норм законодавства і регламенту, що стосується поведінки депутатів, розглядає заяви депутатів та листи виборців, в яких повідомляється про допущені порушення;
– може утворювати підкомісію з числа її членів по перевірці окремих видів діяльності, що стосується подання декларацій до податкових органів щодо своєї діяльності;
– здійснює аналіз щодо участі депутатів у роботі сесій міської ради, постійних комісій та інших комісій міської ради, до складу яких їх обрано, подає свої пропозиції з цих питань міському голові ради або міській раді;
- розглядає пропозиції щодо вирішення питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою міста (об’єднання громад);
– розглядає інші питання, які відносяться до її відання.

4.3 Комісія заслуховує депутата, який:
– порушив регламент, внаслідок чого мали місце зрив або вимушена перерва засідання чи інша дезорганізація роботи;
– принизив честь і гідність інших депутатів під час засідань ради, допустивши образливі висловлювання, чи перешкоджав виступу іншого депутата;
– розголосив відомості, що стосуються питань, розглянутих на закритих засіданнях ради, президії, постійних комісій, які не підлягають за їх рішенням розголошенню, а також відомості, які стосуються таємниці особистого життя депутата або виборця, що охороняється законом;
– без поважних причин не бере участі протягом 3-х засідань підряд в комісії до якої він входить;
– використав у публічних виступах недостовірні або неперевірені факти.

4.4 Комісія не розглядає питань, які належать до компетенції виборчих комісій, суду і прокуратури, а також анонімні листи і звернення. В разі одержання комісією листів і звернень, розгляд яких не входить до її компетенції, вона передає їх у виконавчий апарат міської ради.

4.5 Комісія стосовно депутата, який порушив правила етики вживає такі заходи впливу:
– усне зауваження;
– зауваження з занесенням до протоколу засідання;
– вносить на розгляд ради пропозиції про:
а) позбавлення депутата права виступу на 1-3 засіданнях;
б) повідомлення через засоби масової інформації фактів про порушення депутатом норм депутатської етики та про заходи впливу, яких вживала рада до нього.
– готує висновки з питань дострокового припинення повноважень депутата ради.

4.6 Питання пов’язані з порушенням правил депутатської етики, розглядаються за:
– письмовою заявою депутата або групи депутатів;
– листами і зверненнями виборців;
– власною ініціативою, якщо постанову про це прийнято більшістю її членів.

 

V. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

5.1 Керуючись Бюджетним кодексом України, комісія здійснює контроль за підготовкою проекту міського бюджету згідно з встановленими термінами.

5.2 Комісія з питань бюджету ,фінансів, соціально-економічного розвитку,підприємництва та регуляторної політики спільно з іншими профільними комісіями міської ради за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає проекти міського бюджету та програми соціально-економічного розвитку міста, звіти про їх виконання, висновки та пропозиції з цих питань і подає їх на розгляд міської ради.

5.3 Комісія за дорученням міської ради, міського голови, заступників міського голови або за власною ініціативою:
– вивчає питання, віднесені до відання міської ради, діяльність комунальних підприємств, установ незалежно від форм власності та їх посадових осіб, за результатами перевірки подає рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд міської ради;
– здійснює контроль за своєчасним виконанням дохідної та видаткової частини міського бюджету, витрачання бюджетних коштів, в тому числі коштів фондів, за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням;
– здійснює контроль за звітом, який подає виконавчий комітет;
– здійснює контроль за виконанням виконавчим комітетом рішень міської ради в частині витрат і збереження коштів;
– спільно з комісією з інших профільних комісій здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень міською радою з питань соціально-економічного розвитку та бюджету, фінансуванням міських цільових програм, збереженням та використанням майна, що є спільною власністю територіальних громади міста;
– вивчає питання інвестиційної діяльності виконавчого комітету, законності та ефективності використання фінансових ресурсів;
– надає консультації органам і посадовим особам з питань витрачання коштів міського бюджету .
В ході проведення перевірок і аналізу стану економіки розробляє заходи щодо вишукування можливостей і нових джерел залучення додаткових надходжень до міського бюджету і вносить відповідні пропозиції міській раді;
– розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України “Про звернення громадян”;
- розглядає питання щодо реалізації повноважень міської ради у здійсненні державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
– розглядає інші питання, які віднесені до відання міської ради та комісії.

5.4. Комісія у питаннях, які належать до її відання у порядку визначеному цим Положенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, має право отримувати від керівництва державних органів, підприємств, установ та організацій, їх філій та відділень необхідні матеріали і документи за письмовим дорученням міського голови, його заступників.

5.5. Свої висновки комісія може подавати на розгляд постійних комісій міської ради для попереднього обговорення.

 

VI. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ 3 ПИТАНЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКРУРИ  ТА ЕКОЛОГІЇ

6.1 Комісія з питань будівництва,благоустрою,земельних відносин та екології за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:
- розглядає підготовлені проекти рішень порядку денного міської ради з питань земельних відносин та містобудівної політики;
- розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень та пропозиції з питань земельних відносин, будівництва, реконструкції об'єктів в місті, готує та подає висновки з цих питань;
- готує і вносе на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальних громад; визначає в установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки;
-погоджує розміри платежів за користування комунальними та санітарними мережами міста;
- готує і подає на затвердження ради проекти місцевих програм охорони довкілля, бере участь у підготовці програм охорони довкілля;
- готує і подає на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
- вносе пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом,
- надає допомогу по організації роботи з справляння плати за землю;

6.2 Комісія в питаннях, які належать до її відома, та порядку визначеним цим Положенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, має право отримувати від керівників державних органів, підприємств, установ та організацій необхідні матеріали і документи.

 

VII. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, КУЛЬТУРИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

7.1 Комісія за дорученням міської ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає питання освіти,охорони здоров’я відродження духовності та збереження культурної спадщини:
-забезпечує розгляд питань щодо виконання відповідних законів України та нормативних документів ;
-створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення;
-створення умов для занять фізичною культурою і спортом;
-створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;
-ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів, дитячих дошкільних і позашкільних установ;
-реалізації та захисту прав людини на працю, охорону здоров’я, материнства і дитинства;
-забезпечення соціальної справедливості у всіх сферах громадського життя;
-захисту інтересів громадян населених пунктів сільської ради;
-внесення пропозицій щодо оптимізації структури системи охорони здоров’я;
-поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально незахищених громадян;
-вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, пільг учасникам АТО, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та іншим категоріям пільговиків;
-вносить пропозиції щодо підвищення ролі культурно-просвітницьких заходів в духовному та естетичному вихованні, організації дозвілля молоді міста, сприяння відродженню, збереженню і розвитку українських національних традицій і звичаїв, обрядів, народної творчості, художньої самодіяльності, художніх промислів і ремесел;
-сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони культури та роботи з молоддю;
- забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;
– розглядає інші питання, які відносяться до відання комісії.
- інші повноваження передбаченні законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та нормативно-правовими актами.

7.2 Комісія у питаннях, які належать до її відання у порядку визначеному цим Положенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, має право отримувати від керівництва державних органів, підприємств, установ та організацій, їх філій та відділень необхідні матеріали і документи.

 

VIII. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ІНФРАСТРУКТУРИ, ТРАНСПОРТУ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ


8.1 Комісія за дорученням ради, міського голови, його заступників або за власною ініціативою:
- сприяє в управлінні в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності територіальної громади;
- надає допомогу у встановленні порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади;
- ініціює про заслуховування звітів про роботу керівників комунальних підприємтв комунальної власності ,що належать територіальній громаді;
- бере участь у підготовці питань приватизації комунального майна, про стан і розвиток житлово-комунального господарства, благоустрою міста;
- розробляє за дорученням ради проекти рішень ради і пропозиції з питань житлово-комунального господарства та приватизації комунального майна, визначає спосіб та методи приватизації комунального майна, управляє в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності територіальної громади;
- вносе на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;
- контролює проведення інвентаризацій комунального майна, заключення угод та її виконання стосовно оренди комунального майна;

8.2. Заслуховує звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності;
8.3. Розглядає питання:
- створення і реорганізації підприємств комунальної власності;
- про стан та ефективне використання комунальної власності територіальної громади;
- встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади;
- господарської діяльності підприємств ;
- транспортного обслуговування;
- розвитку всіх видів зв’язку;
- залучення інвестицій для розвитку підприємництва, розширення житлового будівництва;
- сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності;
-сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами житлово-комунального господарства;

8.4.Вивчає і готує питання про стан та розвиток житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту та сфери послуг, інші питання, які вносяться на розгляд ради;
- подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
- інші повноваження передбаченні законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та нормативно-правовими актами.

8.5. Комісія по питаннях, які належать до її відання, у порядку, визначеному цим Положенням, Законом України ” Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, має право отримувати від керівництва державних органів, підприємств, установ та організацій, їх філій та відділень необхідні матеріали та документи.

 

IX. ПРАВА ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

Постійна комісія має право:
9.1 Повідомити через засоби масової інформації чи іншим чином про внесення на розгляд міської ради проектів рішень, що належать до її компетенції, та звертатись до установ і організацій, громадян та їх об’єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.

9.2 Заслуховувати посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності з питань, що належать до її компетенції.

Посадові особи зобов’язані прибути на її засідання, та дати роз’яснення і необхідну інформацію щодо питань, які розглядаються цією комісією в порядку виконання контрольних повноважень. Це положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

9.3 Вносити пропозиції і поправки під час розгляду проектів рішень міської ради на своєму засіданні або пленарних засіданнях ради.

9.4 Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки і висновки інших постійних комісій та готувати їх на розгляд міської ради.

9.5 Тлумачити окремі положення рішень міської ради з питань, віднесених до її відання, давати роз’яснення щодо порядку їх застосовування.

 

X. ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

10.1 Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень міської ради для розгляду на пленарних засіданнях міської ради, здійснювати попередній розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до їх відання.

10.2 Брати активну участь у підготовці засідань ради шляхом систематичного проведення засідань постійних комісій.

10.3 Періодично звітувати перед міською радою про свою роботу.

10.4 Виконувати доручення міської ради та її голови з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати раду та голову ради про хід їх виконання.

10.5 Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

10.6 У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов’язків міська рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати, реорганізувати постійну комісію у порядку, передбаченому Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Положенням та Регламентом міської ради.

Пошук

Актуально

Корисна інформація

Investment passport of Orikhivska Amalgameted territorial hromada /
Інвестиційний паспорт Оріхівської об'єднаної територіальної громади

Моніторинг стану забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних груп населення (МГН) до будівель і приміщень закладів або установ загального користування у Оріхівській міській об’єднаній територіальній громаді

Назви вулиць та провулків м. Оріхів

Положення помічника-консультанта депутата Оріхівської міської ради

Перелік землевпорядних організацій в м. Оріхів

"Гаряча" телефонна лінія та електронна поштова скринька з питань запобігання корупції Оріхівськаої районної державної адміністрації

Інвестиційний паспорт Оріхівської об'єднаної територіальної громади

Розклад руху автобуса

Основні підприємства, розташовані на території Оріхівської міської об’єднаної територіальної громади

До уваги учасників бойових дій!

Вирішення питання поводження з тарою пакувальною

Як отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Щодо введення в дію ЗУ Про житлово-комунальні послуги

Правила благоустрою міста Оріхова

Корисні посилання