Офіційний сайт Оріхівської міської ради |

Перейти до скриньки довіри

Розділи

Я маю право!

Банер - Я маю право!

Вакансії

(завершено) Начальник відділу культури, туризму, охорони культурної спадщини виконавчого комітету Оріхівської міської ради

Виконавчий комітет Оріхівської міської ради оголошує конкурс про проведення конкурсу на зайняття вакантної  посади начальника відділу культури, туризму, охорони культурної спадщини виконавчого комітету Оріхівської міської ради .

             Основні вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування на керівних посадах не менше 3-х років чи в інших сферах управління на керівних посадах не менше 5-ти років.

             Додаткова інформація щодо надання переліку документів на конкурс, основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці можна отримати у інспектора з кадрів Оріхівської міської ради та на офіційному сайті Оріхівської міської ради: http://ormr.gov.ua

Документи приймаються протягом 15 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, м.Оріхів, вул. Шевченка, 11, кабінет №4, з 8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 13.00, тел.: 4-33-70.

 

 

 

Додаток № 01

 до розпорядження

від 24.11.2017 р. №116-о

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади

начальника відділу культури,туризму,охорони культурної спадщини
виконавчого комітету Оріхівської міської ради

Загальні умови

Посадові обов’язки :

1) реалізує на території громади державну політику у сфері  культури: клубної, бібліотечної, музейної справи, позашкільної освіти сфери культури, туризму, охорони   культурної  спадщини, національностей і релігій;

2) здійснює загальне керівництво діяльністю відділу, структурних підрозділів,  районними підвідомчими закладами культури, що відносяться до комунальної власності, яка належить до спільної власності територіальних громади та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

3) управляє  майном, що є спільною власністю громади, яке передане відділу у користування;

4) координує діяльність закладів культури, що належать до комунальної власності громади, надає їм методичну та практичну допомогу та проводить інспекційні перевірки щодо їх діяльності;

5) координує діяльність підприємств,  установ та організацій у сфері туризму, охорони культурної спадщини, суб'єктів національностей та релігій, кінематографії, незалежно від форми власності;

6) забезпечує: вільний розвиток культурно-мистецьких процесів, організацію та проведення на території громади культурно-мистецьких масових заходів, оглядів народної творчості, фестивалів, конкурсів, виставок тощо;

7)  здійснює заходи з охорони культурної спадщини та веде облік охорони, реставрації, використання і популяризації пам’яток культурної спадщини;

8)  проводить заходи із розвитку та популяризації музейної справи та туризму ;

9)  формує кадровий склад працівників галузі культури та  резерву керівних кадрів.

10) сприяє збереженню і розвитку мережі закладів культури, шкіл естетичного виховання на території громади у відповідності до затверджених соціальних нормативів; відродженню  та  розвитку  народних художніх промислів і ремесел; діяльності творчих спілок, національних та культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини;

11) здійснює заходи щодо формування репертуару мистецьких колективів, централізованого  комплектування, оновлення та використання фондів музеїв, бібліотек; роботу з фіксації та популяризації зразків національної нематеріальної культурної спадщини району; удосконалення туристичної інфраструктури району, розвитку ринкових відносин у сфері  туризмуна  ринку  туристичних послуг; 

14) проводить моніторинг та аналіз:

 

- діяльності закладів культури та шкіл естетичного виховання району;  

- стану об’єктів культурної спадщини та заходів з охорони культурної спадщини на території сільських рад;

- розвитку туризму на території;

- дотримання законодавства про права національних меншин та релігійних організацій;

- кадрового забезпечення галузі культури, потреби у працівниках  сфери культури, туризму та охорони культурної спадщини;

- кадрового складу за стажем, освітою, віком, руху працівників та плинності кадрів, ведення кадрової документації;

- рейтингових показників з усіх напрямів роботи в галузі культури;  

- надходження та виконання документів, виконавської дисципліни;

15)  проводить заходи щодо підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та проведення атестації працівників відділу, структурних підрозділів та закладів культури;

16) проводить атестацію початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) району;

17)  планує діяльність відділу та підвідомчих закладів культури;

18) збирає,  систематизує, аналізує та подає статистичні данні у  сфері  культури, туризму, охорони культурної спадщини, національностей та релігій, контроль за їх достовірністю.

19) надає звіти та інформації щодо  реалізації на території громади державної політики в галузі культури, туризму, охорони культурної спадщини, національностей та релігій до Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, відповіді на запити щодо публічної інформації;

20) розробляє та виконує цільові  бюджетні програми у галузі культури, туризму, охорони культурної спадщини;

21) розробляє пропозиції, плани, заходи щодо розвитку культури, туризму  та охорони культурної спадщини;

22) приймає участь у розробленні проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, державних цільових та регіональних програм, реалізації регіональних  проектів  у  сфері культури, туризму і охорони культурної спадщини;

23) подає Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації пропозиції щодо:

- відзначення працівників підприємств, установ, організацій у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини державними нагородами  і  відомчими  відзнаками,  застосування  інших форм заохочення;

- присвоєння звання «народний аматорський» і «зразковий аматорський» колективам  художньої творчості району;

- проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації,  ремонту, пристосування  та використання   об'єктів   культурної спадщини та занесення об'єктів культурної спадщини  до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

24) надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері культури,  туризму, охорони культурної спадщини, релігійним організаціям, національним меншинам;

25) здійснює контроль за:

- зстаном дотримання законодавства з питань національностей, свободи совісті та віросповідання, демонстрування  та розповсюдження кіно- і відеопродукції;

- збереженням  музейних предметів та об’єктів охорони культурної спадщини, що занесені до Державного реєстру  національного культурного надбання;

- діяльністю підвідомчих закладів культури району;

- економним використанням підвідомчими закладами культури бюджетних коштів;

- виконанням контрольних документів структурними підрозділами та підвідомчими закладами культури, дотриманням виконавської дисципліни,

- дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку;

- дотриманням правил охорони праці  та пожежної безпеки в структурних підрозділах та підвідомчих закладах  культури;

- якістю туристичного продукту;

- виконання делегованих повноважень органами місцевого самоврядування району;

26) надає висновки щодо відповідних програм та проектів містобудівних,  архітектурних і ландшафтних перетворень,  будівельних,  меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць,  а також програм та  проектів, виконання  яких  може  позначитися  на  стані  об'єктів культурної спадщини; відведення та  надання  земельних ділянок, зокрема, для сільськогосподарських потреб, погодження зміни землевласника, землекористувача в межах повноважень, визначених Департаментом культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації;

27) видає  накази  та  приписи  щодо  охорони пам'яток культурної  спадщини  місцевого  значення,  припинення  робіт   на пам'ятках  культурної спадщини,  їх територіях та в зонах охорони, якщо  ці  роботи  проводяться  за  відсутності  затверджених   або погоджених  з  відповідним  органом  охорони  культурної  спадщини програм та проектів,  передбачених Законом  України  «Про  охорону культурної  спадщини»,  дозволів або з відхиленням від них, та інформує Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації про пошкодження,  руйнування, загрозу або  можливу  загрозу пошкодження,  руйнування пам'яток культурної спадщини;

28) укладає охоронні договори на пам'ятки культурної спадщини місцевого значення  та застосовує  фінансові  санкції  за порушення вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини»;

29) видає  накази з основної діяльності та кадрових питань,  організовує  і контролює їх виконання;

30) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є відділ;

31) затверджує бюджетні асигнування підвідомчих районних закладів культури а саме: проекти кошторисів, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани використання бюджетних коштів, помісячні плани використання бюджетних коштів, плани спеціального фонду, граничну чисельність працюючих, фонд оплати праці, кошториси доходів і видатків, штатні розписи, платіжно-розрахункові документи;

32) затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки їх працівників;

33) укладає від імені підвідомчих районних закладів культури господарські та інші угоди, колективний договір, трудові договори з працівниками відповідно до чинного законодавства;

34) проводить договірні та тендерні закупівлі;

35) веде кадрову документацію працівників структурних підрозділів та керівників підвідомчих районних закладів культури;

36) організовує та проводить  методичні  нарадитеоретичні тапрактичні  семінари, заняття шкіл практичного навчання, конференції тощо;

37) призначає на посаду та звільняє з посади керівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) та працівників структурних підрозділів відділу;

38) погоджує призначення на посади працівників закладів культури району;

39) встановлює групи по оплаті праці підвідомчих закладів культури району;

40) розглядає клопотання про нагородження та відзначення, готує подання про нагородження та відзначення вищими районними, обласними та державними відзнаками та нагородами працівників галузі культури та аматорів народної художньої творчості, застосовує інші форми морального і матеріального заохочення за досягнення у творчій, культурно-освітній та виробничій діяльності;

41) готує проекти розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації, рішень районної ради, організовує та контролює їх виконання;

42) планує роботу відділу та організує її виконання;

43) проводить особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до відділу, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них; здійснює заходи для усунення причин, що породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян на роботу закладів культури;

44) один раз на три роки проходить навчання та перепідготовку з охорони праці та протипожежної безпеки;

45) вживає заходи до зміцнення міжрайонних та міжрегіональних культурних зв'язків.

46) роз'яснює через засоби масової інформації зміст державної політики  у  сфері  культури,  туризму  та  охорони культурної спадщини, провадить інформаційну діяльність.

47) виконує інші доручення міського голови, що випливають з покладених на нього завдань.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад 3400 гривня, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг посадової особи місцевого самоврядування, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстроково

 

  Перелік документів, 

  необхідних для участі в

  конкурсі, та строк їх подання

-          заяву на участь у конкурсі;

-          Заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України Про очищення влади;

-          особову картку за формою П-2 ДС з додатками;

-           2 фото розміром 3 х 4 см;

-          документи про освіту, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, підвищення кваліфікації;

-          паспорт;

-          ідентифікаційний код;

-          копію трудової книжки

-          військовий квиток (для військовозобов'язаних);

-          електронна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, за встановленою формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК за адресою www.nazk.gov.ua

-          письмову згоду на обробку персональних даних.

 

Документи приймаються до 17 год 08 грудня 2017 року за адресою:

70500 Запорізька обл., : м.Оріхів,вул.Шевченка,11

Дата, час і місце проведення конкурсу

12 грудня 2017 року о 10 год

70500 Запорізька обл., : м.Оріхів,вул.Шевченка,11

 

 

 

Загальні вимоги

 

1.

Освіта

повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

2.

Досвід роботи

стаж роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування на керівних посадах не менше 3-х років чи в інших сферах управління на керівних посадах не менше 5-ти років

3.

Володіння державною мовою:

 

Вільне володіння державною мовою.

                                                                Спеціальні вимоги

 

 

Знання законодавства

 Конституцію України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого  самоврядування", "Про державну службу", "Про запобігання корупції" та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування.

 

 

Спеціальний досвід роботи

Не потребує.

 

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнене користування комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

 

 

Якісне виконання поставлених завдань

 

1. Вміння працювати з інформацією.

2. Орієнтація на досягнення кінцевих результатів.

 

Командна робота та взаємодія

 Вміння працювати в команді.

Сприйняття змін

 

 Здатність приймати зміни та змінюватися.

 

Особистісні компетенції

 

1. Відповідальність.

2. Наполегливість.

 

 

 

 

 

 

 

 

П'ятниця, 24 Листопада 2017 14:27 | Переглядів: 557

Пошук

Анонси

Актуально

Корисна інформація

Investment passport of Orikhivska Amalgameted territorial hromada /
Інвестиційний паспорт Оріхівської об'єднаної територіальної громади

Моніторинг стану забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних груп населення (МГН) до будівель і приміщень закладів або установ загального користування у Оріхівській міській об’єднаній територіальній громаді

Назви вулиць та провулків м. Оріхів

Положення помічника-консультанта депутата Оріхівської міської ради

Перелік землевпорядних організацій в м. Оріхів

"Гаряча" телефонна лінія та електронна поштова скринька з питань запобігання корупції Оріхівськаої районної державної адміністрації

Інвестиційний паспорт Оріхівської об'єднаної територіальної громади

Розклад руху автобуса

Основні підприємства, розташовані на території Оріхівської міської об’єднаної територіальної громади

До уваги учасників бойових дій!

Вирішення питання поводження з тарою пакувальною

Як отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Щодо введення в дію ЗУ Про житлово-комунальні послуги

Корисні посилання