Офіційний сайт Оріхівської міської ради |

Перейти до скриньки довіри

Розділи

Я маю право!

Банер - Я маю право!

Вакансії

(завершено) Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Оріхівської міської ради

Виконавчий комітет Оріхівської міської ради оголошує про проведення конкурсу на зайняття вакантної  посади начальника відділу освіти,молоді та спорту виконавчого комітету Оріхівської міської ради .

             Основні вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування на керівних посадах не менше 3-х років чи в інших сферах управління на керівних посадах не менше 5-ти років.        

Додаткова інформація щодо надання переліку документів на конкурс, основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці можна отримати у інспектора з кадрів Оріхівської міської ради та на офіційному сайті Оріхівської міської ради: http://ormr.gov.ua

Документи приймаються до 15 грудня 2017 року за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, м.Оріхів, вул. Шевченка, 11, кабінет №4, з 8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 13.00, тел.: 4-33-70.

 

 

 

Додаток № 01

 до розпорядження

від 24.11.2017 р. №115-о

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади

начальника відділу освіти,молоді та спорту виконавчого комітету Оріхівської міської ради

Загальні умови

Посадові обов’язки :

1. Здійснює керівництво діяльністю відділом, забезпечує виконання покладених  на  відділ  завдань.
2. Розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.
3. Визначає  ступінь відповідальності головних спеціалістів відділу освіти, молоді та спорту, керівників його структурних підрозділів.
4.  Несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності відділу, сприяє створенню належних умов праці у відділі.
5. Планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи.
6. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.
7. Відповідає за виконання покладених на відділ  завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, молоді, фізичної культури та спорту.
8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому та сесії, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень.
9.  Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням (накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в районних органах юстиції).
10. Подає на затвердження міському голові проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.
11. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності відділу.
12. Подає міському голові пропозиції щодо: призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про службу  органах місцевого самоврядування.
13. Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є посадовими особами місцевого самоврядування, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
14. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.
15. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.
16. Забезпечує в межах своїх повноважень збереження у відділі  інформації з обмеженим доступом.
17. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
18. Представляє інтереси громади  в галузі освіти у  відносинах  з юри-дичними та фізичними особами.
19. Затверджує положення про підрозділи , функціональні обов'язки його працівників.
20. Затверджує договори  про співробітництво, взаємовідносини з нав-чальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжна-родними організаціями, фондами тощо.
21. Призначає на  посаду і звільняє з посади працівників відділу, керівників навчальних закладів та установ освіти комунальної форми власності.
22. Забезпечує узагальнення соціально-економічної інформації з питань, що належать до компетенції відділу.
23. Організовує  відповідно до функціональних завдань, покладених на відділ розробку проектів програм (розділів програм), аналітичних мате-ріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку території тощо.
24. Готує пропозиції, спрямовані на поглиблення економічних реформ з питань, що належать до діяльності відділу.
25. Регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами, суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються діяльності відділу.
26. Контролює у межах своєї компетенції, дотримання чинного законо-давства, рішень міської ради, спрямованих на розвиток відповідних сфер економіки на даній території, аналіз стану та внесення пропозицій щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій.
27. Співпрацює з різними органами виконавчої влади при виконанні покладених на відділ завдань, керуючись чинним законодавством.
28. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками звернень, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу, а також готує за ними проекти відповідних рішень.
29. Вживає необхідні заходи щодо вдосконалення організації роботи відділу у складі управління.
30. Забезпечує захист державної таємниці у напрямках діяльності відділу освіти.
31. Забезпечує роботу з ведення діловодства у відділі освіти, молоді та спорту.
32. Контролює стан  виконавчої дисципліни в відділі освіти, молоді та спорту.
33. Представляє міську раду в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції.
34. Залучає фахівців інших підрозділів підприємств та організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції.
35. Заохочує та  накладає  дисциплінарні стягнення на керівників навчальних закладів та установ освіти. Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.
36. Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 3400 гривня, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг посадової особи місцевого самоврядування, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстроково

 

  Перелік документів, 

  необхідних для участі в

  конкурсі, та строк їх подання

-          заяву на участь у конкурсі;

-          Заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України Про очищення влади;

-          особову картку за формою П-2 ДС з додатками;

-           2 фото розміром 3 х 4 см;

-          документи про освіту, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, підвищення кваліфікації;

-          паспорт;

-          ідентифікаційний код;

-          копію трудової книжки

-          військовий квиток (для військовозобов'язаних);

-          електронна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, за встановленою формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК за адресою www.nazk.gov.ua

-          письмову згоду на обробку персональних даних.

 

Документи приймаються до 17 год  15 грудня 2017 року за адресою:

70500 Запорізька обл., : м.Оріхів,вул.Шевченка,11

Дата, час і місце проведення конкурсу

19 грудня 2017 року о 14 годині

70500 Запорізька обл., : м.Оріхів,вул.Шевченка,11

 

 

 

Загальні вимоги

 

1.

Освіта

повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування на керівних посадах не менше 3-х років чи в інших сферах управління на керівних посадах не менше 5-ти років.

 

2.

Володіння державною мовою:

 

Вільне володіння державною мовою.

                                                                Спеціальні вимоги

 

 

Знання законодавства

 Конституцію України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого  самоврядування", "Про державну службу", "Про запобігання корупції" та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, практику застосування чинного законодавства України з питань, що належать до його компетенції в наступних галузях: земельне та податкове законодавство .

 

 

Спеціальний досвід роботи

Не потребує.

 

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнене користування комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

 

 

Якісне виконання поставлених завдань

 

1. Вміння працювати з інформацією.

2. Орієнтація на досягнення кінцевих результатів.

 

Командна робота та взаємодія

 Вміння працювати в команді.

Сприйняття змін

 

 Здатність приймати зміни та змінюватися.

 

Особистісні компетенції

 

1. Відповідальність.

2. Наполегливість.

 

 

 

П'ятниця, 24 Листопада 2017 14:30 | Переглядів: 646

Пошук

Анонси

Актуально

Корисна інформація

Investment passport of Orikhivska Amalgameted territorial hromada /
Інвестиційний паспорт Оріхівської об'єднаної територіальної громади

Моніторинг стану забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних груп населення (МГН) до будівель і приміщень закладів або установ загального користування у Оріхівській міській об’єднаній територіальній громаді

Назви вулиць та провулків м. Оріхів

Положення помічника-консультанта депутата Оріхівської міської ради

Перелік землевпорядних організацій в м. Оріхів

"Гаряча" телефонна лінія та електронна поштова скринька з питань запобігання корупції Оріхівськаої районної державної адміністрації

Інвестиційний паспорт Оріхівської об'єднаної територіальної громади

Розклад руху автобуса

Основні підприємства, розташовані на території Оріхівської міської об’єднаної територіальної громади

До уваги учасників бойових дій!

Вирішення питання поводження з тарою пакувальною

Як отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Щодо введення в дію ЗУ Про житлово-комунальні послуги

Корисні посилання