Офіційний сайт Оріхівської міської ради

Розділи

Регламент роботи

РЕГЛАМЕНТ

ОРІХІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                                                Розділ I. Загальні положення

Стаття 1.1.

Оріхівська міська рада (далі - рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальної громади міста  та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування у межах  визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України

Стаття 1.2.

Порядок діяльності міської ради, її органів ,депутатів, посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» та іншими законодавчими і нормативними актами та цим Регламентом.

Стаття 1.3.

Загальний склад міської ради визначений відповідно до чинного законодавства становить  26 депутатів.

Стаття 1.4.

Міська  рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

Стаття 1.5.

Рішення міської ради, прийняті у межах наданих їй повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на території міста  об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території  міста.

Стаття 1.6.

Регламент міської ради (далі — Регламент) визначає порядок проведення першої сесії ради,порядок обрання  секретаря ради,затвердження заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів, виконавчого комітету, постійних комісій,скликання чергової та позачергової сесій ради, проведення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії ради.

Стаття 1.7.

Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії , рішенням ради, прийнятим більшістю голо­сів депутатів від загального складу . У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і допов­нень до Регламенту.

До прийняття Регламенту чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

 

Стаття 1.8.

Пленарні засідання міської ради проводяться  у сесійній залі районної ради та в інших приміщеннях, за рішенням ради. Сесійною залою районної ради є велика зала адміністративного будинку Оріхівської районної ради. Сесійна зала повинна бути облаштована державною символікою .

Порядок розміщення депутатів міської ради та запрошених у сесійній залі визначається радою. Місця для депутатів відводяться з урахуванням їх належності до політичних партій, депутатських фракцій та груп. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місця для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами.

В окремих випадках можливе проведення виїзних пленарних засідань ради.

Стаття 1.9.

Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону та цього Регламенту.

Відкритість та гласність роботи ради, постійних комісій може реалізовуватися шляхом публі­кації звіту пленарних засідань, публікації її рішень в міській газеті «Оріхів»  та на офіційному сайті ради та у інший визначений радою спосіб.

Порядок підготовки, розгляду та прийняття рішень з питань, які планується розглянути на пленарних засіданнях у відповідності з затвердженим планом роботи Оріхівської міської ради, обговорюється та узгоджується на засіданні постійних комісій.

Рішення міської ради нормативно-правового характеру публікуються у газеті «Оріхів».

На пленарні засідання міської ради запрошуються депутати районної та обласної ради.

На пленарні засідання міської ради можуть запрошуватись:

- керівництво районної ради;

- керівництво районної державної адміністрації;

- депутати інших місцевих рад;

- окремі представники трудових колективів підприємств, установ та організацій різних форм власності;

- керівники місцевих осередків політичних партій;   

- представники територіальної громади;

- голови квартальних комітетів;

- представники засобів масової інформації;

- почесні громадяни міста, заслужені працівники різних галузей економіки та гуманітарної сфери.

Кожній групі запрошених у сесійній залі відводиться постійне місце.

Стаття 1.10.

Пленарні засідання ради ведуться державною мовою.

Стаття 1.11.

Депутат міської ради має право виступати російською або іншою мовою. Про свій намір виступати іншою мовою промовець завчасно повідомляє головуючого на засіданні .

Стаття 1.12.  

Допуск представників засобів масової інформації до участі в роботі ради здійснюється шляхом їх реєстрації.

У випадку перевищення представником засобу масової інформації своїх прав і невиконання обов'язків, передбачених чинним законодавством України, постійна комісія з питань законності,депутатської етики та розвитку місцевого самоврядування попередньо розглядає питання про скасування допуску такого журналіста або технічного працівника засобу масової інформації до роботи з висвітлення діяльності ради та вносить відповідну пропозицію на розгляд міської ради.

 

                               Розділ II. Депутати, посадові особи та органи міської ради

 

Глава 1. Депутати  міської ради

Стаття 2.1.1.

Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами та цим Регламентом.

Депутат зобов'язаний додержуватися Регламенту, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів.

Стаття 2.1.2.

Повноваження депутата міської ради починаються у день відкриття першої сесії міської ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів головою  міської територіальної виборчої комісії на сесії ради і закінчуються в день відкриття першої сесії  міської ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Стаття 2.1.3.

Депутат представляє  інтереси територіальної громади міста, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та органів, що нею утворюються, виконує обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

Депутат ради, крім голови і секретаря повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

Стаття 2.1.4.

На час пленарних засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків.

Стаття 2.1.5.

На початку кожного пленарного засідання Ради головуючий на пленарному засіданні проводить реєстрацію депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні.

За загальним правилом реєстрація депутатів здійснюється за особистим підписом у друкованому реєстр, у якому кожен депутат особисто реєструється. Реєстр передається головуючому на пленарному засіданні, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів.

Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання ради неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні ради може оголосити перерву на термін, погоджений з керівниками фракцій та груп, або встановлює інший день проведення пленарного засідання ради з обов’язковим дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання ради.

Перед проведенням голосування щодо проектів рішень головуючий на пленарному засіданні ради на вимогу депутатів  проводить із залученням Лічильної комісії перевірку кількості депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні , визначення кворуму. Якщо голосування не може проводитися у зв’язку із відсутністю на пленарному засіданні необхідної кількості депутатів, головуючий на пленарному засіданні відкладає пленарне засідання або закриває його.

Стаття 2.1.6.

Депутат, який не може брати участь в пленарному засіданні міської ради, повинен завчасно, із зазначенням причини, повідомити про це міського голову або  через секретаря ради, а про неможливість брати участь у засіданні постійної комісії – голову цієї комісії.

Вся інформація про неможливість брати участь у пленарному засіданні ради (у засіданні постійних комісій) надається постійній комісії  з питань законності,депутатської етики та розвитку місцевого самоврядування,  для висновків та інформування депутатів на пленарному засіданні кожні півроку.

Стаття 2.1.7.

Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь в його роботі з правом дорадчого голосу.

Стаття 2.1.8.

Депутат міської ради має право:

- обирати і бути обраним до постійної комісії ради;

- пропонувати питання для розгляду  радою та її органами;

- вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання міської ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

- вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

- висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних міською радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються, затверджуютьсярадою;

- брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

- вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні міської ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних  раді, а також з питань, що входять до компетенції  міської ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території міста;

- виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

- оголошувати на засіданнях міської ради та її органів у встановленому радою порядку тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;

- здійснювати інші дії, передбачені чинним законодавством України.

Глава 2. Депутатське звернення, депутатський запит,  депутатське запитання і протокольне доручення

Стаття 2.2.1.

Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата міської ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міста, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Стаття 2.2.2.

Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради та її органів, керівників підприємств, установ й організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на території міста.

Стаття 2.2.3.

Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом міської ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на сесії ради або надана депутату міської ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Стаття 2.2.4.

Порядок розгляду депутатського звернення:

- органи та посадові особи, зазначені у статті 2.2.1., до яких звернувся депутат міської ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний термін;

- якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуте у встановлений строк, органи та посадові особи, зазначені у статті 2.2.1, до яких звернувся депутат, зобов'язані письмово повідомити депутату міської ради про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду;

- якщо депутат міської ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташовані на території міста, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит.

 

Стаття 2.2.5.

Депутатський запит може бути поданий депутатом міської ради або групою депутатів у письмовій формі до виконавчого апарату у міжсесійний період для внесення на розгляд чергової сесії міської ради.

Депутатський запит може бути внесений депутатом міської ради або групою депутатів на пленарному засіданні ради у письмовій або усній формі з подальшим письмовим оформленням.

Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

У депутатському запиті обов'язково зазначається: прізвище, ім'я, по батькові та посада осіб, до яких направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів), дата складання.

У разі подання депутатського запиту в письмовій формі не пізніше як за день до пленарного засідання, виконавчий апарат  ради тиражує його копії та надає депутатам міської ради разом з іншими матеріалами сесії.

При розгляді таких запитів на пленарному засіданні ради головуючий оголошує назву запиту та прізвище депутата, який його підписав.

На вимогу депутата (депутатів), які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення та додаткового обґрунтування необхідності такого запиту.

Депутатський запит, у разі необхідності, обговорюється на пленарному засіданні міської ради.

По депутатських запитах, підтриманих на пленарному засіданні,  рада приймає загальне рішення.

Міська рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення ради по депутатському запиту.

Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього міській раді і депутату. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянутий в установлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити міську раду та депутата міської ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на депутатський запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

Депутат  міської ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на пленарному засіданні  ради .  Міська рада за результатами розгляду відповіді на депутатський запит приймає відповідне рішення.

Посадових осіб, до яких звернутий запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення  міською радою відповіді на запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на цьому засіданні  ради.

Стаття 2.2.6.

Протокольне доручення – письмове доручення міської ради за підписом головуючого на пленарному засідання ради головам постійних комісій,посадовим особам виконавчого комітету,керівникам комунальних підприємств щодо надання інформації стосовно проблемних питань,які виявлені в ході роботи міської ради,вирішення  проблем або надання пропозицій щодо іх вирішення,із зазначенням строків виконання та відповідальної особи.

 

Глава 3. Депутатські фракції та групи

Стаття 2.3.1.

Депутати міської ради можуть об'єднуватись у депутатські групи та фракції.

Стаття 2.3.2.

Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати міської ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.

Депутатські групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів  міської ради, які виявили бажання увійти до її складу.

Чисельність депутатської групи в міської раді складається не менш як із п'яти депутатів.

Депутати міської ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

Депутатська група реєструється міською радою,  за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності депутатів, які уповноважені представляти групу. Повідомлення про формування депутатської групи доводиться до відома депутатів міської ради уповноваженим представником утвореної групи на пленарному засіданні ради.

Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень міської ради.

Діяльність депутатської групи припиняється:

- у разі вибуття окремих депутатів міської ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж передбачено регламентом міської ради;

- у разі прийняття депутатами міської ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

- після закінчення строку, на який депутати міської ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень міської ради.

Міської рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Стаття 2.3.3.

Депутатські фракції міської ради формуються на партійній основі депутатами міської ради

Депутат міської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні міської ради інформує депутатів міської ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

Стаття 2.3.4.

Про зміни у складі депутатської групи, фракції її керівник (уповноважений представник) письмово повідомляє голову міської ради.

 

Стаття 2.3.5.

Депутатські групи, фракції мають право:

- на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

- попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

- на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

- об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

- здійснювати інші права, передбачені законами України.

Стаття 2.3.6.

Депутатська група чи фракція, з ініціативи якої розглядається питання на пленарному засіданні ради, має право після припинення дебатів ставити питання про виступ свого представника, після чого йому надається слово.

За зверненням депутатської групи чи фракції виконавчий апарат міської ради може поширювати серед депутатів ради підготовлені нею матеріали, як офіційні документи групи або фракції.

На початку пленарного засідання міської ради головуючим на засіданні надається слово для виступу кожній депутатській групі та фракції. Також кожна депутатська група, фракція має гарантоване право на один виступ від імені депутатської групи, фракції з кожного питання порядку денного. Виступаючий визначається відповідною депутатською групою, фракцією.

Стаття 2.3.7.

Жодна депутатська група чи фракція не має права виступати від імені міської ради.

Стаття 2.3.8.

З метою узгодження порядку денного сесії міської ради, внесення рекомендацій раді щодо невідкладного розгляду питань, які не включені до порядку денного сесії, розгляду організаційних питань роботи міської ради створюється Погоджувальна рада депутатських фракцій та груп  ради (далі - Погоджувальна рада).

До складу Погоджувальної ради входять  міський голова,секретар ради, керівники  депутатських фракцій та груп( по одному представнику від фракції та групи). У разі відсутності керівника (уповноваженого представника) депутатської фракції за його дорученням у засіданні Погоджувальної ради бере участь його заступник або інша уповноважена особа.

Головує на засіданнях Погоджувальної ради міський голова , а в разі його відсутності за його дорученням секретар  ради.

Засідання Погоджувальної ради проводяться перед кожним пленарним засіданням ради.

 

 

                                    Глава 5. Посадові особи міської ради

                                                        Міський голова

Стаття 2.5.1.

2.5.1.Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2.5.2.організує в межах, визначених цим Законом, роботу ради та її виконавчого комітету;

 2.5.3.підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

 2.5.4.вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря  ради,

 2.5.5.вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний, персональний склад виконавчого комітету ради та його заступників

2.5.6.вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, витрати на їх утримання

2.5.7.здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

2.5.8.скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради (ст. 2.3.8. Регламенту) і головує на пленарних засіданнях;  

 2.5.9.забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;        

2.5.10.призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів,

 2.5.11.            скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

 2.5.12.            вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

 2.5.13.вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;           

 2.5.14.            забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, ради, її виконавчого комітету;

 2.5.15.            є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

 2.5.16.            представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

  2.5.17.звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування,місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

   2.5.18.укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради,

   2.5.19.веде особистий прийом громадян;

   2.5.20.забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;     

   2.5.21.бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності  в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

    2.5.22.здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

    2.5.23.міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень;

    2.5.24.при здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним — перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади — також під контрольним відповідним органам виконавчої влади;

    2.5.25.міський голова щорічно звітує відповідно раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами ради;

   2.5.26.міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами;

   2.5.27.на вимогу не менше половини депутатів ради голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів у будь-який визначений ними термін.

 

                                                                      Секретар ради

Стаття 2.5.28.

Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою,у тому числі на громадських засадах,займатися іншою оплачуваною (крім викладацької,наукової і творчої діяльності,медичної практики,інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

Стаття 2.5.29.

Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноваження ради за пропозицією міського голови.

Стаття 2.5.30.

Пропозиція щодо кандидатури секретаря може вносити на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу у разі,  якщо:

на день проведення першої сесії ради,обраної на чергових виборах,не завершені вибори міського голови;

рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану міським головою;

протягом тридцяти днів з дня відкриття вакансії секретаря ради у зв’язку з достроковим  припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря;

на наступній черговій сесії  після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку  з достроковим припиненням його повноважень .

Стаття 2.5.31.

  У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від її загального складу, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить міський голова.

Стаття 2.5.32.

 Секретар ради:

у випадку,передбаченому ч.1 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,здійснює повноваження міського голови;

скликає сесії ради у випадках,передбачених ч.6ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання,які передбачається внести на розгляд ради;

веде засідання ради та підписує її рішення у випадках,передбачених ч.6 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

організує підготовку сесії ради,питань,що виносяться  на розгляд ради,забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно  до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів;

забезпечує своєчасне доведення рішень ради до  виконавців і населення,організує контроль за їх виконанням,забезпечує оприлюднення рішень ради,які відповідно до закону є регуляторними актами,а також документів,підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності,та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради,дає їм доручення,сприяє організації виконання їх рекомендацій;

сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів,пов’язаних  з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого  самоврядування;забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів,пов’язаних з місцевим самоврядуванням Оріхівської територіальної громади,забезпечує доступ до них осіб,яким це право надано у встановленому порядку;

вирішує за дорученням міського голови або ради інші питання,пов’язані з діяльністю ради та її  органів.

Стаття 2.5.33.

Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

Глава 6. Постійні комісії районної ради

Стаття 2.6.1.

Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради і діють відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення про постійні комісії Оріхівської міської ради, яке затверджується радою.

Стаття 2.6.2.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

Протягом строку повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій. Депутат може обиратись до складу лише однієї постійної комісії та брати участь в роботі інших комісій з правом дорадчого голосу.

Депутату або групі депутатів профільної комісії, які при розгляді питання у комісії висловили окрему думку, при обговоренні відповідного питання на пленарному засіданні за їх бажанням обов'язково надається слово.

Засідання комісій як правило розводяться в часі таким чином, щоб депутат р міської ради мав змогу взяти участь в роботі всіх постійних комісій  міської  ради.

Стаття 2.6.3.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова та секретар ради .

 

Стаття 2.6.4.

Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Стаття 2.6.5.

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, призначення, затвердження  міською радою готують висновки та рекомендації з цих питань.

Стаття 2.6.6.

Постійні комісії при розгляді питань, які належать до відання ради, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень, незалежно від форм власності, необхідні матеріали і документи.

Постійні комісії за дорученням ради, міського голови, секретаря  ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд міської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

Стаття 2.6.7.

Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Стаття 2.6.8.

Засідання постійної комісії скликається перед кожним пленарним засіданням ради і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш, як половина від загального складу комісії. Постійні комісії можуть проводити спільні засідання.

Стаття 2.6.9.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації  постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Стаття 2.6.10.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

 

Стаття 2.6.11.

Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, або за дорученням ради, міського голови, секретаря розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами цих постійних комісій.

Стаття 2.6.12.

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Стаття 2.6.13.

Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Стаття 2.6.14.

Міська  рада утворює такі постійні комісії:

-Комісія з питань будівництва,благоустрою,земельних відносин та екології.

-Комісія з питань бюджету,соціально-економічного розвитку, підприємництва та регуляторної  

 політики.     

-Комісія з питань приватизації,управління комунальною власністю, житлово-комунальним

 господарством.

-Комісія з питань законності,депутатської етики та розвитку місцевого самоврядування.     

-Комісія з питань молодіжної політики,відродження духовності та збереження культурної  

  спадщини.

 

Глава 7. Тимчасові контрольні комісії  міської ради

Стаття 2.7.1.

Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень міської ради. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Стаття 2.7.2.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 2.7.3.

Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

Стаття 2.7.4.

Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

Глава 8. Помічники-консультанти депутата міської ради

Стаття 2.8.1.

Депутат міської ради може мати до п'яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

Стаття 2.8.2.

Персональний підбір кандидатур на посади помічників-консультантів депутата міської ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат міської  ради.

Стаття 2.8.3.

Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата міської ради визначаються Положенням про помічника-консультанта міської  ради, яке затверджується радою.

Глава 9. Виконавчий апарат міської ради

Стаття 2.9.1.

Виконавчий апарат ради утворюється відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про службу в органах місцевого самоврядування». Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням голови ради.

Стаття 2.9.2.

Виконавчий апарат міської ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, цим та іншими законами.

Стаття 2.9.3.

Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування. Виконавчий апарат ради забезпечує виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих міської радою, якщо рішенням ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів.

Стаття 2.9.4.

Виконавчий апарат міської ради за посадою очолює міський  голова.

Розділ III. Сесія міської ради

Глава 1. Порядок скликання сесії міської ради

Стаття 3.1.1.

Міської рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Сесії ради скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Позачергові сесії міськоїради можуть скликатися у виняткових випадках з питань, що потребують невідкладного рішення або в інших випадках, якщо цього вимагає чинне законодавство. (ст. 2.3.8. Регламенту)

Стаття 3.1.2.

Сесія міської ради скликається міським головою, або у разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається  секретарем ради.

У цих випадках сесія скликається:

1) якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо міський  голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених статтею 3.1.3. Регламенту.

Стаття 3.1.3.

Сесія міської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради .

Мотивовані пропозиції про скликання сесії міської ради, підписані ініціаторами, надаються голові міської ї ради із зазначенням питань та проектами рішень, розгляд яких пропонується.

Стаття 3.1.4.

У разі якщо посадові особи, зазначені у статті 3.1.2. Регламенту, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у статті 3.1.3 Регламенту, або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

Стаття 3.1.5.

Рішення про скликання сесії ради відповідно до статей 3.1.2, 3.1.4 Регламенту доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Стаття 3.1.6.

Пленарне засідання ради відкриває і веде  міський голова , а у разі його відсутності та у випадках, передбачених статтею 3.1.2. Регламенту, секретар ради. У випадку, передбаченому статтею 3.1.4. Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів ради.

Стаття 3.1.7.

Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Перед початком пленарного засідання депутати реєструються. Головуючий на пленарному засіданні оголошує результати реєстрації.

Стаття 3.1.8.

Головуючий на пленарному засіданні ради повідомляє депутатам про осіб, які присутні на засіданні за офіційним запрошенням. Цим особам за рішенням ради може бути надане право виступити на засіданні. Запрошеним надаються окремі місця.

Запрошені на пленарне засідання не повинні висловлювати свого ставлення до питань, які розглядаються радою аплодисментами, вигуками та іншими діями.

Головуючий на пленарному засіданні має право запрошувати у робочу президію пленарного засідання ради голову районної ради та голову районної державної адміністрації.

Стаття 3.1.9.

Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися  міським головою, виконавчим комітетом, постійними комісіями, депутатами, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стаття 3.1.10.

Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент роботи відповідної ради, а також положення про постійні комісії ради.

Стаття 3.1.11.

Сесія ради може складатися з кількох пленарних засідань ради. Тривалість перерви між пленарними засіданнями, дата і час їх проведення визначається головуючим за рішенням ради, на пленарному засіданні.

Стаття 3.1.12.

Порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання секретаря ради,порядок обрання  заступників міського голови  та затвердження кількісного та персонального складу виконавчого комітету, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються цим Регламентом з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

Стаття 3.1.13.

Протоколи пленарних засідань і рішення міської ї ради підписуються особисто міським головою, у разі його відсутності – секретарем ради, а у випадку, передбаченому статтею 3.1.4. та статтею 3.1.6. регламенту, - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

Стаття 3.1.14.

Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Глава 2. Робочі органи засідання міської ради

Стаття 3.2.1.

На час проведення пленарних засідань ради з числа депутатів обирається секретаріат, редакційна та лічильна комісії. При проведенні таємного голосування лічильна комісія утворюється обов'язково.

Пропозиції щодо персонального складу секретаріату, редакційної та лічильної комісії вносять головуючий на пленарному засіданні, уповноважені представники депутатських груп та фракцій.

 

Стаття 3.2.2.

Секретаріат реєструє депутатські запити, запитання, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали, отримані від депутатів, організовує роботу зі зверненнями громадян, які надійшли на адресу ради під час пленарного засідання.

Секретаріат направляє головуючому відомості про інші депутатські ініціативи, своєчасно оголошує матеріали, які в письмовому вигляді надійшли на засідання ради.

Стаття 3.2.3.

Редакційна комісія утворюється радою для узагальнення пропозицій та зауважень, що надійшли в процесі обговорення проекту рішення ради з питання порядку денного в день розгляду цього питання. У роботі редакційної комісії можуть брати участь автори проекту рішення міської ради.

Глава 3. Головуючий на пленарному засіданні міської ради.

Стаття 3.3.1.

Головуючий на пленарному засіданні ради:

- відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви в засіданнях міської ради;

- вносить на обговорення запропоновані проекти рішень, оголошує повну назву та ініціаторів їх внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу міської ради;

- організує розгляд питань;

- оголошує списки осіб, які записалися до виступу;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного оратора;

- створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

- ставить питання на голосування, оголошує його результати;

- забезпечує дотримання Регламенту міської ради всіма присутніми на засіданні;

- робить офіційні та інші повідомлення;

- забезпечує порядок в залі засідання ради;

- здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

Стаття 3.3.2.

Для організації пленарного засідання головуючий має право в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідань.

Стаття 3.3.3.

Головуючий не має права ставити на голосування питання, які не включені в порядок денний пленарного засідання ради.

Глава 4. Порядок денний сесії міської ради

Стаття 3.4.1.

Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подаються суб'єктами, зазначеними у статті 3.1.9. Регламенту, і с питань соціально-економічного розвитку та бюджету до виконавчого апарату міської ради за 20 днів, до дня пленарного засідання разом з проектом рішення на паперовому та електронному носіях інформації. Проекти рішень повинні бути юридично обґрунтованими та розробленими відповідно до Порядку підготовки проектів рішень міської  ради.

Порядок підготовки проектів рішень міської ради затверджується міської радою.

У виняткових випадках проекти рішень можуть доводитись до відома депутатів, після погодження з погоджувальною радою,  у день проведення сесії.

Стаття 3.4.2.

Проекти порядку денного, рішень ради із запланованих питань, інформаційні та допоміжні матеріали надаються депутатам на паперових та електронних носіях не пізніше як за десять днів до дня відкриття чергової сесії та за три дні до проведення постійних комісій ради з поточних питань. А у випадку проведення позачергових сесій надсилаються депутатам на паперових (у разі можливості) та електронних носіях, вручаються особисто депутату, тощо не пізніше як за день до пленарного засідання ради.

Стаття 3.4.3.

Порядок денний пленарного засідання міської ради затверджується шляхом голосування, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

До моменту включення питання до порядку денного пленарного засідання міської ради проект рішення з цього питання може бути відкликаний суб'єктом ініціативи.

Питання запропонованого порядку денного міської ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж в ньому передбачено, відкладатися чи виключатися з порядку денного за пропозицією голови, секретаря ради, постійних комісій, депутатських фракцій та груп.

Розгляд питань, затвердженого порядку денного в іншій послідовності, зміна, виключення чи відкладення їх розгляду приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

Стаття 3.4.4.

До порядку денного позачергової сесії вносяться лише ті питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання позачергової сесії.

Глава 5. Підготовка питань на розгляд сесії міської ради

Стаття 3.5.1.

Питання, які вносяться та оприлюднюються з питань бюджету  на розгляд міської ради готують виконавчий комітет ради за 20 днів,  постійні комісії, депутати.

Стаття 3.5.2.

Пропозиції та доповнення постійних комісій до питань порядку денного сесій міської  ради обов'язково розглядаються на пленарних засіданнях ради та ставляться на голосування при прийнятті радою рішень з відповідних питань.

Стаття 3.5.3.

З метою вивчення і врахування громадської думки при підготовці проектів рішень ради з питань, що стосуються територіальної громади  міста, міський голова  або відповідні постійні комісії ради мають право звертатися до громадськості через засоби масової інформації з проханням подати свої пропозиції та зауваження з цього питання.

Глава 6. Порядок надання слова

Стаття 3.6.1.

Час, який надається для доповіді з питання порядку денного, визначається радою за проханням доповідача.

Для співдоповіді надається до 10 хвилин, а для заключного слова до 5 хвилин.

Виступаючим у дебатах надається до 3 хвилин.

Для виступів щодо процедури, мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій і довідок, внесення поправок надається до 3 хвилин. На вимогу депутатів цей термін може бути збільшений або зменшений шляхом голосування.

Депутат має право одного виступу при обговоренні одного питання порядку денного.

 

Стаття 3.6.2.

У разі необхідності, головуючий на засіданні може на прохання окремого промовця та за згодою більшості присутніх депутатів, продовжити йому час для виступу.

Стаття 3.6.3.

Заява про надання слова на пленарному засіданні з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі на ім'я головуючого. У заяві вказується: прізвище, ім'я, по-батькові депутата, назва питання порядку денного з якого він бажає виступити, його особистий підпис.

Головуючий на засіданні надає слово для виступу також і в разі усного звернення депутата.

Головам постійних комісій, керівникам депутатських фракцій, груп, слово для виступу надається обов'язково (за їхнім бажанням) в межах відведеного для виступів часу.

 

Стаття 3.6.4.

Попередній запис на виступ проводиться після отримання депутатами порядку денного та матеріалів сесії, а також після оголошення головуючим питання, яке внесене на обговорення.

Стаття 3.6.5.

Доповіді, співдоповіді, виступи щодо процедури, мотивів голосування, пояснення, зауваження, запитання, пропозиції, довідки, внесення поправок виступи з питань порядку денного виголошуються з трибуни. Перед тим як запитати чи подати пропозицію депутат повинен назвати своє прізвище, ім'я та по батькові.

Запитання, вигуки та репліки депутатів з місць головуючим не приймаються і не включаються до протоколу пленарного засідання.

Головуючий може позбавити виступаючого слова у випадках, коли він виступає не з питання, що обговорюється, або порушує норми депутатської етики  (за згодою відповідної комісії).

 

Стаття 3.6.6.

Якщо виступ оратора повторює те, що вже виголошували інші оратори під час обговорення питання, яке розглядається, і головуючий на засіданні вважає, що міська рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до оратора з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 3.6.7.

Головуючий на пленарному засіданні ради пропонує, а рада визначає загальний час для обговорення питання або час для запитань і відповідей, для виступів депутатів, після закінчення якого припиняється надання слова.

 

Стаття 3.6.8.

Тексти виступів депутатів, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв'язку з припиненням обговорення, подаються до секретаріату в письмовому вигляді відразу ж після закінчення обговорення питання порядку денного та додаються до протоколу пленарного засідання.

Стаття 3.6.9.

На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості, встановленої на підставі їх письмових або усних заяв про надання слова, або за погодженням  з депутатами може визначити іншу черговість виступаючих.

Стаття 3.6.10.

Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються стисло і чітко.

Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю.

Депутатам, які виступають у дебатах, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні.

 

Глава 7. Порядок голосування

Стаття 3.7.1.

Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує голосування з питання, що обговорювалося.

За жодних умов голосування не відокремлюється в часі від оголошення пропозицій головуючим на засіданні ради.

 

Стаття 3.7.2.

На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, внесені депутатами в ході обговорення питання.

Стаття 3.7.3.

Головуючий на засіданні, за погодженням ради, може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст:

- сформульований нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням;

 - повторює за суттю запропонований міською  радою текст.

Стаття 3.7.4.

У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну, міська рада проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення. При цьому пропозиція, яка внесена пізніше і протилежна тій, за яку вже проголосовано (прийнято позитивне рішення), на голосування в подальшому не ставиться.

Стаття 3.7.5.

Зауваження, поправки, доповнення до проекту рішення подаються письмово або усно до секретаріату пленарного засідання міської ради, у тому числі і під час обговорення. Тексти пропозиції, чи поправки, що будуть ставитись на голосування, повинні оголошуватись, із зазначенням їх ініціатора. Якщо пропозиція, поправка сформульовані нечітко, головуючий на засіданні уточнює в ініціатора запропонований ним текст пропозиції. Головуючий надає час до 2-х хвилин для обґрунтування поправки.

Стаття 3.7.6.

Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього.

Стаття 3.7.7.

Голосування на пленарних засіданнях здійснюється депутатами ради виключно особисто.

Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

У разі порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатів.

 

Стаття 3.7.8.

Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним зверненням депутата і після голосування пропозиції, якщо зазначене право на виступ не було використано до голосування, і депутат має намір висловити незгоду з прийнятим рішенням.

Стаття 3.7.9.

При цьому, внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше від самої пропозиції.

Якщо всі поставлені на голосування пропозиції чи поправки прийняті, а в результаті голосування в цілому проект рішення відхиляється, то він вважається відхиленим в цілому.

 

Стаття 3.7.10.

Рішення міської ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням.

Стаття 3.7.11.

Для вирішення процедурних питань (утворення секретаріату, редакційної, лічильної комісії, обрання способу голосування та інші) проводиться голосування, результати якого включаються до протоколу пленарного засідання.

Рішення з такого питання вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів, від загального складу ради.

Стаття 3.7.12.

Проведення засідань сесії відповідно до Закону України «Про поіменне голосування»

Дані про результати поіменного голосування роздруковуються відразу після закриття пленарного засі­дання і надаються виконавчим апаратом ради уповноваженим представникам депутатських фракцій та груп, а також депутатам ради, за їх письмовим зверненням.

Після закінчення кожного голосування його результати оголошуються головуючим на пленарному засіданні із зазначенням інформації щодо кількості голосуючих «за», «проти», «утримались».

 

Стаття 3.7.13.

Таємне голосування здійснюється кожним депутатом особисто шляхом подачі бюлетеню.

Стаття 3.7.14.

Таємне голосування проводиться обов'язково у випадках:

- припинення повноважень міського голови за рішенням відповідної ради,

- обрання секретаря ради;

 

[...]

 

Повний текст Регламенту в прикріпленому файлі. ↓

Завантажити Регламент роботи Оріхівської міської ради сьомого скликання

Оголошення

Культурні заходи